Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Toronto „Labdaros“ slaugos namai.

Toronte veikia 2002 m. duris atvėrę „Labdaros“ slaugos namai. Tai vieninteliai lietuvių ilgalaikės slaugos namai Kanadoje. Jie įsikūrę priešais lietuvių pranciškonų Prisikėlimo parapiją. Čia yra 54 vienviečiai ir 18 vienviečių kambariai, iš viso 90 lovų.

Kiekvieną trečiadienį slaugos namų koplyčioje aukojamos šv. Mišios. Šiuo metu pakaitomis jas aukoja Lietuvos kankinių parapijos Misisagoje klebonas kun. Nerijus Šmerauskas ir pranciškonas kun. Raimundas Bukauskas OFM. Visa, kas reikalinga Mišioms paruošia ir per pas patarnauja diakonas Kazimieras Ambrozaitis.

Birželio 7 d. šv. Mišias aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ, kuris po Mišių aplankė kai kuriuos globos namų gyventojus. Daugelis jų ilgus metus aktyviai dalyvavo Kanados lietuvių veikloje, buvo uolūs lietuvių parapijų tikintieji.

Back To Top