Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Susitikimas su Bruklino vyskupu Robert J. Brennan

Niujorkas yra miestas, per kurį į Jungtines Amerikos Valstijas atvykdavo daug emigrantų, tarp jų lietuviai. Nemažai išsiskirstydavo po kitas šalies vietoves, o kai kurie pasilikdavo dirbti ir gyventi šiame mieste. Šiuo metu čia yra dvi bažnyčios, kuriose aukojamos šv. Mišios lietuvių kalba: Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje – kiekvieną sekmadienį, Kristaus Atsimainymo parapijoje – kartą per mėnesį. Lietuviams patarnauja iš Lietuvos atvykęs kun. Valdemaras Lisovskis.

2023 m. birželio 9 d. arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ kartu su kun. Valdemaru Lisovskiu lankėsi pas Bruklino vyskupą Robert J. Brennan. Vyskupas pirmiausia papasakojo apie savo vyskupiją, kuri yra viena didžiausių tikinčiųjų skaičiumi, bet jos teritorija nedidelė. Be to Bruklino vyskupija yra išskirtinai miesto teritorijoje, joje gyvena daugybės tautų žmonės, šv. Mišios aukojamos trisdešimčia kalbų.

Arkivyskupas L. Virbalas pristatė lietuvių katalikų istoriją ir dabartinę situaciją visame Niujorko mieste, kurio dalis yra ir Bruklinas. Kun. V. Lisovskis vyskupą supažindino su savo veikla. Jis gyvena ir darbuojasi amerikietiškoje parapijoje, o taip pat padeda Apreiškimo parapijoje, kuri nebėra skirta vien lietuviams, o turi amerikietį kleboną. Atvykęs į Ameriką tik prieš metus, kunigas perėmė lietuvių sielovadą laikydamasis nusistovėjusių tradicijų, bet ir ją atnaujindamas. Šiais metais ruošė vaikus Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui, užmezgė gerą ryšį su parapijiečiais.

L. Virbalas paprašė vyskupo, kad kun. V. Lisovskį turėtų daugiau galimybių ir laiko patarnauti lietuviams. Vysk. R. Brennan tam visiškai pritarė, dėkodamas, kad Lietuvos vyskupai yra atsiuntę kunigą darbuotis Brukline.

Vyskupai taip pat kalbėjosi apie Bažnyčios padėtį Amerikoje ir Lietuvoje, lietuvių emigrantų bangas į Ameriką, tendenciją, kad atvykę į šalį katalikai uoliai praktikuoja savo tikėjimą, bet jų vaikai ir anūkai dažnai nuo Bažnyčios atitolsta. Vysk. R. Brennan papasakojo apie pastangas suaktyvinti jaunimo pastoraciją, kad jauni žmonės ne tik laikytųsi savo tėvų tikėjimo, bet taptų uoliais misionieriais.

Back To Top