skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Keliaujančiųjų maldos

Su pasitikėjimu maldaukime Dievą, mūsų žmogiškosios piligrimystės pradžią ir pabaigą, sakydami:
Maloningai lydėk mus kelionėje, Viešpatie.

– Šventasis Tėve, tu kadaise dykumoje klaidžiojančiai savo tautai pats nurodei vadovą ir kelią: mums, šį kelią pradedantiems, maloningai suteik savo apsaugą, kad, nugalėję bet kokius pavojus, laimingai sugrįžtume į namus.
– Tu mums atsiuntei savo Viengimį Sūnų, kaip pas tave vedantį kelią, – padaryk, kad ištikimai ir ištvermingai eitume šiuo keliu.
– Tu mums davei Švenčiausiąją Mergelę Mariją kaip sektiną Kristaus atvaizdą ir pavyzdį, – padaryk, kad, visada į ją žvelgdami, vertai gyventume atnaujintą gyvenimą.
– Tu žemėje keliaujančią savo Bažnyčią per Šventąją Dvasią vedi pas save, – leisk, kad, tavęs pirmiau už viską ieškodami, skubėtume tavo įsakymų keliu.
– Tu mus kvieti ateiti pas tave teisingumo ir taikos keliais, – padaryk, kad kada nors kontempliuotume tave amžinojoje tėvynėje.

Arba:

Nuolankiai maldaukime dangaus ir žemės Viešpatį, kuris panorėjo, kad dievystės pilnatvė apsigyventų žmogiškoje Kristaus prigimtyje, sakydami:
Pažvelk, Viešpatie, iš savo šventovės ir palaimink savo tautą.

– Šventasis Tėve, tu panorėjai, kad išeinant iš Egipto vergovės būtų iš anksto slėpiningu būdu parodytas išganymo kelias, kuriuo tavo tauta turi eiti, padaryk, kad, keliaudami savo keliais, būtume nuoširdžiai ir noriai tau atsidavę.
– Tu savo Bažnyčią pastatei pasaulyje kaip šventovę, iš kurios visiems sklinda tikroji šviesa, padaryk, kad į ją iš visų pusių suplūstų daugybė tautų ir kad jos vaikščiotų tavo takais.
– Tu dieviškai patvirtinai, kad čia negalime turėti išliekančios tėvynės, padaryk, kad drąsiai ieškotume būsimosios.
– Tu gyvenimo takuose mums palieki ženklų, iš kurių galime atpažinti tavo buvimą, padaryk, kad tavo Sūnus keliaujant būtų mūsų bendrakeleivis, o laužant duoną – mūsų stalo kaimynas.

Malda
Visagali Dieve, tu visada rodai savo gailestingumą tave mylintiems ir leidiesi randamas tavęs ieškančių. Padėk pamaldžiai keliaujantiems savo žmonėms ir nukreipk jų kelią pagal savo valią, kad, dieną pridengti tavo išganingojo pavėsio, o naktį – apšviesti tavo malonės šviesos, tavo lydimi, jie galėtų laimingai pasiekti savo kelionės tikslą. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Iš leidinio „Šventoji Žemė. Dvasinis vadovas piligrimams“.

 

MALDA UŽ KUNIGUS

Viešpatie Jėzau,
Esantis Švenčiausiame Sakramente,
Ir amžinai gyvenantis tarp mūsų savo kuniguose,
Padaryk, kad Tavo kunigų žodžiai
būtų vien Tavo žodžiai,
O jų gyvenimas – 
Tikrasis Tavo gyvenimo atspindys.

Padaryk, kad jie būtų vyrai,
kurie kalba Dievui tautos vardu,
O Dievo tautai byloja apie Dievą.
Tegul jie drąsiai tarnauja Bažnyčiai taip,
Kaip ji to prašo.

Padaryk juos
Šiuolaikiškais amžinybės liudytojais,
Kurie Tavo pėdomis keliauja istorijos keliais
Visiems darydami gera .

Padaryk,
kad jie ištikimai laikytųsi įsipareigojimų,
Uoliai atsilieptų į savo pašaukimą
Ir atliktų savo misiją.
Tegu jie būna aiškus kunigo tapatybės atspindys
Ir gyvena džiaugdamiesi gauta dovana.

Meldžiame, kad Tavo Šventoji Motina Marija,
Visą gyvenimą Tave lydėjusi,
Visada būtų šalia Tavo kunigų.
Amen.

Back To Top