Skip to content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Gegužė – Mergelės Marijos mėnuo

SVEIKA, MARIJA, MOTINA DIEVO, dangaus mums duota naujoji Ieva! Atmint mus teikis savo širdyje, Melsk už mus Dievą, – sveika, Marija! Šventa Mergele, pilna malonės, vienybę platink, sutaikink žmones, naikink rūstybę visų širdyje, suteik ramybę, – sveika, Marija!
Daugiau...

Prašome paremti Užsienio lietuvių sielovadą

Skirdami 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio dalį Užsienio lietuvių sielovados centrui, Jūs pasitarnausite ir savo artimiesiems. Norėdami tai padaryti turite užpildyti FR0512 formą. Įmonės pavadinimas: Užsienio lietuvių sielovados centras Įmonės kodas: 306302492 Adresas: S. Skapo g. 4, LT-01122 Vilnius Bankas: SEB Sąskaita: LT65 7044 0901 0818 7246
Daugiau...

Didžioji savaitė – Kristaus kančios atminimas

KRYŽIAU ŠVENTAS, visų medžių tu tik vienas pažiba, neišželdins girios brandžios kito tokio niekada! Saldus medi, vinys saldžios, keliama saldi našta. Kietas medi, lenk viršūnę, pumpurais minkštais žydėk, skaistų Sutvėrėjo kūną švelniai lapais glamonėk; ir dangaus kilniausią auką medžio širdimi apglėbk!
Daugiau...

Laiškas Maldos už lietuvius pasaulyje dienai

Mieli lietuviai, tegul šis laiškas pasiekia visus lietuvius – gyvenančius Tėvynėje ir pasklidusius po įvairias pasaulio šalis. Mus suvienija viena Lietuva, kurią branginame, mylime ir už kurią meldžiamės. Prasminga, kad Maldos už lietuvius pasaulyje diena susijusi su Šv. Kazimiero – Lietuvos Globėjo švente. Šiais metais minime 540 metų nuo jo mirties. Prieš keturis dešimtmečius Lietuvoje dėl okupantų suvaržymo kukliai paminėtas, bet užsienio lietuvių garsiai švęstas šventojo jubiliejus ugdė katalikišką sąmoningumą ir palaikė siekį išlaisvinti Tėvynę. Tai vėl mums primena, koks svarbus visų tautiečių aktyvumas ir vienybė, kad ir kur gyventume.
Daugiau...

Popiežius Pranciškus žinia 2024 m. Gavėnios proga

Per dykumą Dievas veda mus į laisvę Brangūs broliai ir seserys! Kai mūsų Dievas apsireiškia, jis skelbia laisvę: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų“ (Iš 20, 2). Taip prasideda Mozei ant Sinajaus kalno duotas Dekalogas. Žmonės puikiai supranta, apie kokį egzodą Dievas kalba: vergovės patirtis vis dar įspausta jų kūne. Tauta dykumoje gauna Dešimt žodžių kaip kelią į laisvę. Mes juos vadiname „įsakymais“, pabrėždami stiprią meilę, kuria Dievas ugdo savo tautą. Tai iš tiesų galingas kvietimas į laisvę.
Daugiau...

Popiežius Pranciškus Žinia XXXII Pasaulinės ligonio dienos proga

„Negera žmogui būti vienam“ (Pr 2, 18). Nuo pat pradžių Dievas, kuris yra meilė, sukūrė žmogų bendrystei, įrašydamas į jo būtį santykių plotmę. Mūsų gyvenimo, formuojamo pagal Trejybės paveikslą, pašaukimas visapusiškai realizuojamas per draugystės ir tarpusavio meilės santykių dinamiką. Esame sukurti būti kartu, o ne vieni. Kaip tik todėl, kad šis bendrystės planas taip giliai įrašytas žmogaus širdyje, mus gąsdina apleistumo ir vienatvės patirtis, ji yra skausminga ir atrodo net nežmoniška. Ta patirtis dar labiau išryškėja išgyvenant trapumą, netikrumą ir nesaugumą, kurie dažnai atsiranda prasidėjus kokiai nors sunkiai ligai.
Daugiau...

PALAIMINTASIS JURGIS MATULAITIS

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis (1871–1927) – Naujųjų laikų lietuvių palaimintasis. Kunigų marijonų kongregacijos atkūrėjo, Vilniaus vyskupijos ordinaro ir apaštališkojo vizitatoriaus Lietuvai vienuoliškas bei ganytojinis šventumas skleidėsi tautinės neapykantos ir ankstyvųjų bolševizmo iššūkių įkaitintoje aplinkoje. Matulaitis beatifikuotas 1987 m., švenčiant Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį. Jo palaikai ilsisi Marijampolės Mažosios bazilikos koplyčioje. Čia liepos pradžioje rengiamas atlaidų aštuondienis, o visa Bažnyčia palaimintąjį mini sausio 27 dieną. Pal. Jurgio Matulaičio gyvenimas 1871 m. gimęs Suvalkijos ūkininko šeimoje, dešimties metų likęs našlaitis, Matulaitis mokėsi Kelcų bei Varšuvos kunigų seminarijose, baigė Sankt-Peterburgo Katalikų dvasinę akademiją. 1898 m. įšventintas kunigu, jis netruko pagarsėti kaip vienas pažangiausių ir gabiausių Lietuvos bei Lenkijos dvasininkų. Matulaitis pradėjo šiuose kraštuose skleisti Katalikų Bažnyčios socialinį mokymą, Leono XIII enciklikos Rerum novarum mintis. 1905–1909 m. jis įsteigė krikščionių darbininkų sąjungą, Varšuvoje bei Vilniuje dvasininkams ir inteligentams organizavo socialinius kursus, buvo pirmasis Dvasinės akademijos sociologijos profesorius. 1909 m. Matulaitis pasiryžo atkurti bei reformuoti dėl carinio persekiojimo nunykusią Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Kunigų Marijonų kongregaciją, 1911–1927 buvo jos generolas. Jis įsteigė ir dvi moterų vienuolijas – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregaciją bei Jėzaus Eucharistijoje Tarnaičių seserų kongregaciją. Matulaitis formavo Naujųjų laikų sąlygas atitinkančias vienuolijas. Jos turėjo pasižymėti aktyvia dvasine bei…

Daugiau...

Maldų už krikščionių vienybę savaitė

Gyriaus ir padėkos litanija iš 2024 m. skirtų ekumeninių maldų Būk pašlovintas, Viešpatie, Tu įkvėpei savo meilę į mūsų širdis, kad niekada neprarastume vilties. Savo meile Tu išlaisvinai mūsų gyvenimą iš baimės ir gydai mūsų sužeistas bei įskaudintas širdis. Būk pašlovintas už visus vyrus ir moteris, sėjančius meilę bei viltį tarp arti jų esančių žmonių visame pasaulyje.
Daugiau...
Back To Top