skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Apsilankymas pas Belgijos lietuvius

Gegužės 31 – birželio 1 d. arkivyskupas Lionginas Virbalas lankė Belgijos lietuvius. Belgijoje gyvena apie 3 500 lietuvių. Didesnė pusė jų dirba ES ir NATO institucijose. Jauni žmonės, daug iš jų studijavę užsienyje, Lietuvai įstojus į ES ir NATO, praėję…

Daugiau...

Sekminės ir Sutvirtinimai Londone

2024 m. gegužės 17 d. LVK Delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas ir Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Petras Tverijonas susitiko su Vestminsterio arkivyskupo augziliaru vysk. Paul McAleenan, kuris rūpinasi Hertfordšyro dekanatų pastoracija, o taip pat yra…

Daugiau...

Lietuviai katalikai Norvegijoje

Norvegijoje gyvena gausios lietuvių bendruomenės. Jau tris metus kartą per mėnesį į Oslą ir aplinkinius miestus iš Lietuvos atvyksta kun. Ramūnas Norkus, o praėjusiais metais jam talkino benediktinė sesuo Emanuelė Urbonaitė, OSB, kuri ruošė jaunuolius Sutvirtinimui. Atvykus lankyti lietuvius Norvegijoje,…

Daugiau...

Sutvirtinimą priėmė būrys Vašingtono lietuvių

Vašingtono Viešpaties Apsireiškimo bažnyčia Džordžtaune nuo seno yra lietuvių katalikų centras Amerikos sostinėje. Nors ji nebuvo lietuvių parapija, bet joje būdavo aukojamos šv. Mišios lietuvių kalba. Šiuo metu pamaldos lietuviams vyksta kartą per mėnesį, o jiems pagal galimybes patarnauja vengrų…

Daugiau...

Sutvirtinimo šventė Detroite

Balandžio 20 d. Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų bažnyčioje vyko ypatinga šventė - Sutvirtinimo sakramentą priėmė 18 parapijos jaunuolių. Tokio didelio sutvirtinamųjų skaičiaus jau seniai nebuvo. Šiam sakramentui juos ruošė mokytoja Vilija Jurgutienė, vadovaujanti ir Žiburio šeštadieninei lituanistinei mokyklai. Jaunuolius…

Daugiau...

LVK delegato viešnagė Čikagoje ir Lemonte

Arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ, šių metų pavasario sielovadinį vizitą JAV pradėjo Čikagoje. Balandžio 13 d. iškilmingų šv. Mišių metu Sutvirtinimo sakramentą suteikė 25 Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos (Lemont, IL) jaunuoliams, kurie pagal Čikagos arkivyskupijos nuorodas Sutvirtinimo sakramentui ruošėsi net 2…

Daugiau...

Arkivysk. Liongino Virbalo, SJ Velykų laiškas

Mieli lietuviai, visi ramybės ir taikos trokštantys žmonės, sulaukėme Velykų – Kristaus prisikėlimo šventės. Ji siejasi su šviesa ir džiaugsmu. Po mirties ant kryžiaus, kai viskas atrodė žlugę ir baigėsi, Kristus prisikėlė ir visų mūsų gyvenimui suteikė naują prasmę. Tai…

Daugiau...

Ypatinga Kovo 11-osios šventė Ispanijoje

Vasario ir kovo mėnesiais daugelyje užsienio šalių lietuviai mini Lietuvos Valstybės ir Nepriklausomybės atkūrimo šventes. Ispanijos lietuvių bendruomenė turi ypatingą būdą paminėti Kovo 11-ąją. Jau aštuntus metus artimiausią šiai datai šeštadienį jie eina vienos dienos atkarpą senuoju piligrimų Santjago keliu…

Daugiau...
Back To Top