skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Kanados lietuvių bendruomenės šventė Vasagoje

Birželio 3 d., arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ lankėsi Gerojo Ganytojo misijoje Wasaga Beach mieste Kanadoje ir suteikė sutvirtinimo sakramentą merginai, kurią paruošė mokytoja Ramkinta. Homilijoje arkivyskupas priminė sekmadienį švenčiamą Švč. Trejybės iškilmę. Švč. Trejybė žavi tuo, kad Dievas yra vienas, bet ne vienišas. Jis yra trijų asmenų – Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios bendrystė ir į savo meilės ryšį nori įtraukti kiekvieną žmogų.

Pamaldos šios misijos bažnyčioje įprastai vyksta šeštadieniais, jas aukoja Lietuvos kankinių parapijos Misisaugoje klebonas kun. Nerijus Šmerauskas. Po Mišių visi kviečiami į salę pabendrauti prie kavos ir užkandžių.

Šį šeštadienį Gerojo Ganytojo misijoje buvo švenčiamas ir Kanados Lietuvių Bendruomenės 70-metis. Arkivyskupas kalbėjo, kad susirinkę minime ne tik istorinį praeities faktą ar vienos organizacijos sukaktį, bet Kanadoje apsigyvenusių lietuvių Tėvynės meilę, tarpusavio bendrystės ryšį ir troškimą perduoti jaunajai kartai savo vertybes. Tėvynės meilė skatino lietuvius vienytis, ieškoti prasmingų veikimo būdų, palaikyti lietuvišką dvasią, garsinti Lietuvos vardą ir kovoti už jos laisvę.

Po šv. Mišių vyko koncertas, kuriame dainavo naujai įkurtas moterų ansamblis „Svaja“, vadovė Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, smuikavo Rūta Melkienė, pianinu grojo Ilona Beres.

Šventėje dalyvavo Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkas Kazimieras Deksnys, Lietuvos Respublikos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius.

Back To Top