skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Australija

Adelaidės Šv. Kazimiero koplyčia
(St. Casimir Lithuanian Chapel)
6 Third Avenue St. Peter‘s, SA 5069, Australia
Kontaktams tel. +61 883 621 633
 
 
 
Melburno Lietuvių katalikų misija
(Melbourne Lithuanian Mission)
18 Henry Street, Kensington Victoria 3031, Australia
Kun. Juozas Deveikis – tarnauja lietuvių sielovadoje Melburne
djuozas@gmail.com
 

 

Sidnėjaus lietuvių katalikų misija
(Sydney Lithuanian Information Centre)
Šv. Joachimo bažnyčia
(St. Joachim`s, Lidcombe)
info@slic.org.au
Kun. Juozas Deveikis (žr. Melburnas)
Kontaktams tel. +61 9871 2524
Back To Top