skip to Main Content

Sveiki

Užsienio lietuvių sielovados tikslas yra skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių dvasinį, religinį gyvenimą ir lietuviškų katalikiškų tradicijų išlaikymą, plėtoti krikščionišką ugdymą, rūpintis užsienyje dirbančiais lietuviais kunigais, palaikyti ryšį tarp Lietuvos vyskupų konferencijos ir užsienio lietuvių bendruomenių, o taip pat su užsienio šalių vyskupijomis, kurių teritorijoje gyvena lietuviai.

Kontaktai

+370-5-2125455
S. Skapo g. 4, LT-01122, Vilnius

Mūsų vieta

Arkivysk. Lionginas Virbalas aplankė vyresnio amžiaus lietuvių kilmės kunigus

Jungtinėse Amerikos Valstijose praeityje darbavosi daug lietuvių kunigų. Kai kurie jų atvyko iš Lietuvos, kiti jau gimė ir užaugo Amerikoje. Jie ištikimai tarnavo įvairiose parapijose. Likę gyvi dabar jau yra pasitraukę į poilsį.

Kun. Vytautas Kazimieras Volertas mokėsi Romoje popiežiškojoje Šv. Bedos kolegijoje ir 1993 m. buvo įšventintas kunigu. Dirbo Kanadoje, Lietuvos kankinių parapijoje Mississaugoje. Nuo 1999 m. darbavosi Viešpaties Atsimainymo parapijoje Masphete, Niujorko valstija, o vėliau ir Brukline esančioje Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijoje. Šiuo metu gyvena pensinio amžiaus sulaukusių kunigų namuose, bet vis dar nuvyksta aukoti Mišių Filadelfijos Šv. Andriejaus lietuvių bažnyčią.

Lietuvių kilmės kun. Eugenijus Savickis teologijos magistro laipsnį įgijo Woodstocko jėzuitų mokykloje, Kanadoje. Vėliau studijavo slaugos ir gerontologijos bei ligoninių administravimą Kolumbijos universitete Niujorke. 1984 m. išvyko į Romą baigti teologijos studijų. Kunigu įšventintas 1986 m. Ilgiausiai darbavosi Aušros Vartų parapijoje Niujorke. Taip pat dirbo gaisrininkų kapelionu. Išskirtinis laikas jam buvo po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristinio akto, per kurį sugriuvo du Niujorko dangoraižiai, kai turėjo patarnauti ypatingomis aplinkybėmis dirbantiems gelbėtojams.

LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas, svečiuodamasis pas Niujorko lietuvius aplankė šiuos vyresnio amžiaus kunigus, kurie jau nebeina pareigų, padėkojo už jų tarnystę ir palaimino, linkėdamas tolesnės Dievo pagalbos.

Back To Top